Instructors

Shihan Des Paroz, Head Instructor

  • President, Australian Shorinjiryu Karatedo Association
  • 6th Dan, Shorinjiryu Koshinkai Karatedo
  • 6th Dan, International Shorinjiryu Shinzen Kyokai

See Shihan Des’ Bio for more information.